Methodiek van schatten

Hoe zit een schatting in mekaar?

Schatten is een combinatie van kennis en marktkennis. Hierover is al veel geschreven, doch samengevat, zijn de 2 meest bekende schattingmethodes de volgende :

Via de intrinsieke waarde van het vastgoed (Depreciated Replacement Cost): is de som van de waarde van de grond , de gebouwen en de installaties/uitrustingen. In België de meest gebruikte methode.

Via de rendementsmethode (Growth Explicit Discounted Cash-flows) : Gebruikt bij investeringspanden en beleggingsvastgoed, via verdiscontering van de gecorrigeerde toekomstige opbrengsten. Dit komt neer op het berekenen van de waarde van de toekomstige opbrengsten.

Er zijn er nog 3 andere methodes (Terms & Revision, Hardcore, …) echter slechts toepasbaar voor specifieke gevallen (zoals bv. scheepswerven en raffinaderijen). Info op kantoor.