Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing. Behoudens schriftelijk protest binnen de acht dagen vanaf de factuurdatum wordt de klant geacht ze te kennen en te aanvaarden. Tenzij uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen moet de klant de volgende betalingsvoorwaarden naleven :

  • Elke factuur moet uiterlijk op haar vervaldag worden betaald in onze bedrijfszetel.
  • Bij laattijdige betaling zal het factuurbedrag of het openstaande saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest opbrengen aan 8,50 % per jaar.
  • In geval een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op haar vervaldag zal Activo daarenboven, na voorafgaande ingebrekestelling, recht hebben op een forfaitaire schadevergoeding van 8,50 % van het niet tijdig betaalde bedrag met een minimum van € 75 en een maximum van € 2.500.
  • Als een factuur niet op haar vervaldag wordt betaald, vervalt het betalingsuitstel dat voor andere diensten werd toegestaan en worden alle overige facturen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.